Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja (u nastavku: Uvjeti korištenja) Pučko otvoreno učilište Poreč, sa sjedištem u Narodni trg 1, 52440 Poreč, OIB: 78789932299 (u nastavku Učilište) uspostavilo je pravila i uvjete korištenja Web platforme BurzaradaOSI u vlasništvu Učilišta.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Web platforme, Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Članak 1. (Sadržaj Web platforme)

Web platformu predstavlja online platformu koja omogućuje povezivanje poslodavaca, posloprimaca i pružatelja obrazovanja; poslodavci mogu pregledavati životopise posloprimaca ako su posloprimci dali odobrenje za njihovu vidljivost, objavljivati oglase za otvorena radna mjesta ili druge vrste angažmana; posloprimci se mogu javljati na oglase poslodavaca, kreirati vlastiti, standardizirani životopis te koristiti druge usluge Web platforme; Ustanove za obrazovanje mogu oglašavati svoje programe obrazovanja.

Korisnikom Web platforme smatra se svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web platformu i/ili koristi bilo koje sadržaje i/ili usluge dostupne na Web platformi, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima Učilište ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.

Web platforma je razvijena u sklopu projekta EDUKOSI.TURIZAM-EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Pučko otvoreno učilište Poreč je nositelj, a partneri na projektu su: Društvo invalida Poreč, DANTE - ustanova za obrazovanje odraslih Rijeka, Društvo za istraživanje i potporu Rijeka i Mini karavan servis d.o.o. – Polidor kamp Funtana. Početak Projekta je 11.03.2022. i traje do 11.11.2023.

Cilj platforme je povezivanje tržište rada i obrazovanja za osobe s invaliditetom (OSI) te promocija pristupa tržištu rada za OSI posebno u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Pučkog otvorenog učilišta Poreč kao nositelja projekta.

Članak 2. (Korištenje Web platforme)

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web platforme, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Učilištem, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web platforme moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web platforme.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web platforme.

Članak 3. (Postupak registracije)

Korištenje pojedinih sadržaja Web platforme moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Učilište u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web platforme, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Članak 4. (Podaci o korisničkom računu)

Svi korisnici Web platforme dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničinog računa od strane druge osobe.

Članak 5. (Obveze korisnika)

Svi korisnici Web platforme dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Učilištu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web platforme.

Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti, ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga. Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom dužni su u cijelosti postupati u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013, 71/2014, 72/2017) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Članak 6. (Sadržaj oglasa)

Svi oglasi i drugi sadržaji objavljeni na Web platformi dolaze isključivo od korisnika, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, korisnik je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i drugih objavljenih sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja.

U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Učilište nije odgovorno za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.

Također, na Web platformi nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web platforme. Učilište ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Učilište zadržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj procjeni, ukloniti ili ne objaviti bilo koji oglas, životopis ili drugi sadržaj korisnika, a koji je diskriminatoran po bilo kojoj osnovi, ili predstavlja kazneno ili prekršajno djelo, ili predstavlja osnovu za nastanak štete Učilištu, drugom korisniku ili trećoj osobi ili je na drugi način nezakonit ili u suprotnosti s Uvjetima korištenja.

Učilište u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja ili primjenjivim propisima.

Korisnici se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s Učilištem i drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite.

Članak 7. (Uvjeti oglašavanja za poslodavce i Ustanove za obrazovanja)

Objavljivanje oglasa ili korištenje drugih ponuđenih usluga ne naplaćuje se.

Pretraživanje oglasa Poslodavaca i Ustanova za obrazovanje omogućeno je svim posjetiteljima i korisnicima Web platforme.

Poslodavac se obvezuje da će usluge objavljivanja oglasa i ostale usluge koristiti jedino i isključivo u svrhu pronalaženja odgovarajućih radnika za svoje potrebe, a Ustanove za obrazovanje pronalaženja polaznika programa obrazovanja kojeg oglašava bez zlouporabe baze podataka Web platforme. Pod zlouporabom baze podataka osobito se podrazumijeva kopiranje baze podataka (životopisa posloprimaca) na bilo koji medij (dakle, pohranjivanje podataka iz baze životopisa), s namjerom komercijalnog iskorištavanja ili konkuriranja uslugama koje pruža Učilište ili radi nanošenja štete Učilištu ili radi korištenja na bilo koji drugi način osim za svrhe pronalaženja odgovarajućih radnika i polaznika obrazovanja za svoje potrebe. Zabranjeno je korištenje bilo kakvih sustava, aplikacija, software ili programskih rješenja koja automatizirano preuzimaju podatke. U slučaju zlouporabe baze podataka i/ili korištenje podataka protivno zabrani određenoj u ovim Općim uvjetima, poslodavac i/ili Ustanova za obrazovanje odgovara za cjelokupnu štetu Učilištu i trećim osobama, a Učilište ima pravo raskinuti ugovor o pružanju usluga.

Poslodavcima i Ustanovama za obrazovanja nije dozvoljeno u oglasima navoditi uvjete koji se po bilo kojoj osnovi mogu smatrati suprotnima primjenjivim propisima ili diskriminatornima po bilo kojoj osnovi. U takvom slučaju, oglas će biti ispravljen u dijelu i u mjeri u kojoj Učilište smatra primjerenim, uz prethodnu obavijest poslodavcu i/ili Ustanovi za obrazovanje.

Poslodavac i/ili Ustanova za obrazovanje koji su objavili oglas je u cijelosti isključivo odgovoran za sadržaj oglasa te točnost i potpunost svih drugih informacija koje je objavio na Web platformi.

Članak 8. (Uvjeti korištenja za posloprimce)

Web stranica omogućava besplatno objavljivanje životopisa posloprimaca i pretraživanje objavljenih oglasa poslodavaca i Ustanova za obrazovanje.

Objave i izmjene životopisa posloprimaca moguće su samo uz prethodnu registraciju.

Posloprimac je u cijelosti i isključivo odgovoran za sadržaj životopisa te točnost i potpunost svih drugih informacija koje je objavio na Web platformi.

Članak 9. (Isključenje odgovornosti Učilište)

Učilište nije sudionik pravnih poslova i komunikacija koje se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web platformi i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

Učilište nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web platforme ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web platforme, ili kao posljedica nemogućnosti korištenja istih.

Učilište ne jamči za točnost podataka sadržanih u oglasima poslodavaca i Ustanova za obrazovanje niti životopisima posloprimaca niti preuzima odgovornost za točnost ili potpunost bilo kojih podataka pruženih od strane bilo kojeg korisnika, odnosno, Učilište ne jamči:

Nadalje, Učilište ne jamči:

Učilište nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web platforme uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Učilište nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranici (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika).

Korisnik je dužan Učilištu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

Članak 10. (Ograničenje uporabe Web portala)

Učilište zadržava pravo onemogućiti korištenje Web portala, uključujući ukinuti postojeću registraciju, svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

Učilište će osobito onemogućiti korištenje Web stranice korisnicima koji:

Članak 11. (Zaštita osobnih podataka)

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 12. (Zaštita prava intelektualnog vlasništva)

Prava koja se odnose na Web platformu, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Učilištu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web platforme osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Učilištem, niti je dozvoljeno kopirati sadržaj Web portala u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Učilišta.

Članak 13. (Dostupnost oglasa)

Poslodavci i Ustanove za obrazovanje su izričito suglasni da Učilište može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Web platformi koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Učilišta, kao i na internetskim stranicama poslovnih partnera te na društvenim mrežama.

Članak 14. (Marketing)

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Učilište je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga i za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera.

Članak 15. (Savjeti i informacije)

Savjeti i informacije na Web platformi iznijeti su isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne smatraju se pravnim mišljenjem ili stavom vezanim za konkretan slučaj i konkretne osobe i ne mogu biti zamjena za stručnu pomoć mjerodavnih službi i/ili odvjetnika niti se mogu smatrati savjetima i stavovima Učilišta.

Članak 16. (Objava Uvjeta korištenja)

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web platformi.

Članak 17. (Promjene Uvjeta korištenja)

Učilište je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web platformu i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web platformi. Korištenjem Web platforme, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

Članak 18. (Prava potrošača)

Korisnici potrošači su ovlašteni jednostrano raskinut ugovor s Učilištem gašenjem svojeg korisničkog računa. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Članak 19. (Mjerodavno pravo i nadležnost)

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Poreču, Hrvatska.