Politika privatnosti

1. Uvod

Pučko otvoreno učilište Poreč, sa sjedištem u Narodni trg 1, 52440 Poreč, OIB: 78789932299 (u nastavku (Učilište), izuzetno cijeni privatnost svakog posjetitelja i korisnika usluga naše web platforme.

Upravo stoga, Vašoj privatnosti posvećujemo veliku pozornost te slijedimo sve važeće propise i najbolju europsku praksu.

Web platforma je razvijena u sklopu projekta EDUKOSI.TURIZAM-EDUKACIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U TURIZMU, a sufinancira se iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II kojeg je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, a provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Pučko otvoreno učilište Poreč je nositelj, a partneri na projektu su: Društvo invalida Poreč, DANTE - ustanova za obrazovanje odraslih Rijeka, Društvo za istraživanje i potporu Rijeka i Mini karavan servis d.o.o. – Polidor kamp Funtana.Početak Projekta je 11.03.2022. i traje do 11.11.2023.

Cilj platforme je povezivanje tržište rada i obrazovanja za osobe s invaliditetom (OSI) te promocija pristupa tržištu rada za OSI posebno u sektoru turizma i ugostiteljstva.

2. Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti (u nastavku: Politika privatnosti) izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje web platforme, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno.

Ovom politikom privatnosti želimo na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike web platforme obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo i kako ih obrađujemo.

3. Što su osobni podaci i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Ova Politika privatnosti ne primjenjuje se na podatke koji su anonimizirani, odnosno izmijenjeni na način da ih se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

4. Koje osobne podatke prikupljamo

Prikupljamo Vaše osobne podatke koji su nužni kako biste mogli napraviti registraciju i primiti naše usluge.

Prilikom registracije prikupljamo podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID korisnika ili IP adresu. Nastavno, prilikom sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno pružanja naših usluga, prikupljamo one osobne podatke koji su nam potrebni da bismo Vam mogli pružiti naše usluge.

Određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, OIB ili prebivalište, prikupljamo u skladu s našim zakonskim obvezama.

Također, podatke prikupljamo i tijekom komunikacije s Vama, ukoliko ste nam se obratili putem naše korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora.

5. Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo radi poduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput objave Vašeg oglasa ili pohranjivanja Vašeg životopisa, radi njihove dostupnosti sukladno postavkama i uvjetima usluge koje ste odabrali.

Također, Vaše osobne podatke možemo obrađivati uz Vašu izričitu privolu i radi svrhe na koju se Vaša privola odnosi. U slučaju takve obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo svoju privolu povući u svakom trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.

Osim toga, Vaše osobne podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja pravnih obveza određenih primjenjivim propisima ili ukoliko postoji legitiman interes Učilišta za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama i proizvodima, unaprjeđenja naših usluga i njihove kvalitete ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

6. Prijenos podataka

Radi izvršavanja ugovora i pružanja naših usluga, a sukladno Vašem odabiru načina izvršenja usluge odnosno odabranim postavkama dostupnosti Vašeg oglasa ili životopisa, Vaše osobne podatke možemo kroz pružanje naših usluga učiniti dostupnima i u inozemstvu, ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ukoliko je to u skladu sa sadržajem zatražene usluge.

Objavljivanje osobnih podataka

Mi ne otkrivamo osobne podatke trećim stranama u normalnom tijeku poslovanja, osim ako izričito pitate stranicu za to, na primjer, kada Poslodavcu podnesete prijavu za posao kroz web platformu ili prilikom izrade vašeg životopisa, koji se može pretraživati i biti pregledan od strane Poslodavca.

Pod određenim okolnostima, međutim, mogli bismo biti zakonski obvezni objaviti informacije vladi ili nekim trećim strankama i ako web platforma prijeđe na upravljanje nekoj drugoj organizaciji, ta organizacija će posjedovati osobne podatke prikupljene od strane Učilišta i ta će preuzeti prava i obveze u pogledu vaših osobnih podataka, kako je opisano u ovim Pravilima o privatnosti.

Brisanje osobnih informacija

Svoje osobne podatke možete ukloniti bilo kada brisanjem svojeg računa.

7. Sigurnost

Primjenjujemo najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite osobnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Samo ovlaštene osobe Učilišta i drugih subjekta koji Učilištu pružaju usluge i podršku imaju pristup osobnim podacima, a navedene osobe svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

Sa svim subjektima koji Učilištu pružaju usluge i podršku imamo sklopljene ugovore o zaštiti osobnih podataka te provodimo redovitu analizu dosegnutih tehničkih i organizacijskih mjera kako bismo kontinuirano održavali najviši stupanj zaštite Vaše privatnosti.

Ipak, sigurnosni rizici ne mogu biti u potpunosti eliminirani i Učilište ne može jamčiti da osobni podaci neće biti otkriveni na način, koji nije drugačije opisan u ovim Pravilima o privatnosti.

8. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke

Vaše osobne podatke koje smo prikupili radi izvršenja naših usluga, čuvamo onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim ukoliko je navedeno naša zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes Učilišta za navedenim.

9. Marketing

Društvo ne provodi marketinške aktivnosti u vidu korištenja newslettera, promidžbenih poruka i promidžbenih obavijesti o našim uslugama i proizvodima.

10. Upotreba kolačića

Na web platformi ne koristimo tzv. kolačiće (eng. cookies).

Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Naši portali koriste trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete naše portale.

Što su kolačić od prve strane?

Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Što su kolačići do treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane naših portala, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.

11. Vaša prava

Imate pravo:

  1. dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila;
  2. zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu;
  3. zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju Učilište možda neće biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu;
  4. zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osobito ukoliko osporavate njihovu točnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima;
  5. zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem;
  6. uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila;
  7. podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

12. Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti stoga Vas upućujemo da njezin sadržaj provjerite s vremena na vrijeme.

13. Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se našem službeniku za zaštitu podataka.

Za obradu podataka odgovorna je ustanova:

Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, 52440 Poreč, OIB: 78789932299

(Voditelj obrade)

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem: